Arcibiskup Babjak vyhlásil bl. Pavla Gojdiča za patróna mesta Prešov

0 12. august 2018, TK KBS
12. august 2018
TK KBS
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak vyhlásil blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Gojdiča za patróna mesta Prešov
arcibiskup Babjak

Jedným z výročí prebiehajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 je aj 130. výročie narodenia blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM. Pri tejto príležitosti ho prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ vyhlásil za patróna mesta Prešov. Počas archijerejskej svätej liturgie zároveň udelil diakonské svätenie a posvätil štyri nové obrazy v katedrále. 

Pred liturgickou slávnosťou prešovský arcibiskup metropolita posvätil tri nové nástenné maľby blahoslavených mučeníkov – biskupov Pavla Petra Gojdiča a jeho pomocného biskupa Vasiľa Hopka, ktorých relikvie sú k verejnej úcte vystavené v tejto katedrále, i rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Ako aj štvrtý medailón s vyobrazením Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka, ktorého proces skúmania čností prebieha na eparchiálnej úrovni. Tiež bol posvätený erb Prešovskej archieparchie a prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s uvedenými rokmi 1818 – 2018, ktoré budú pripomínať 200. výročie kánonického zriadenia Prešovskej eparchie. Portréty a erby sú vyobrazené v historických reliéfnych medailónoch, ktoré boli doteraz prázdne a nachádzajú sa na opornom múre, ktorý tvorí zábradlie chóru katedrály a je ich vidieť pri pohľade z lode a svätyne katedrály. Tieto nové maľby, ktoré vyhotovil Roland Nosov, budú trvalou pamiatkou na Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 a na vyhlásenie bl. P. P. Gojdiča za patróna mesta Prešov.

Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič pôsobil ako gréckokatolícky biskup v Prešove v rokoch 1927 až 1960, z ktorých posledných desať rokov bol väznený. Bol falošne obvinený a vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel v deň svojich 72. narodenín ako prešovský biskup verný Kristovi, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi i svojmu svedomiu vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960.

Narodil sa 17. júla 1888 v rusínskej rodine gréckokatolíckeho kňaza v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Blahorečil ho svätý Ján Pavol II. 4. novembra 2001 v Ríme. Jeho telesné ostatky sú k verejnej úcte uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 27. januára 2008 mu bol udelený titul Spravodlivý medzi národmi in memoriam za záchranu mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti deportáciám.

Životopis blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka P. P. Gojdiča, patróna mesta Prešov

Biskup Pavel Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, neďaleko Prešova, v rusínskej rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter. 
 
Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. V štúdiu pokračoval na gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907. Počujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Nakoľko dosahoval vynikajúce výsledky bol poslaný po roku na ďalšie štúdiá do Budapešti. Aj tu sa snažil popri štúdiu viesť hlboký duchovný život. 27. augusta 1911 bol prešovským biskupom Dr. Jánom Vályim v Prešove vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza. Po vysviacke krátky čas pôsobil ako kaplán pri svojom otcovi. Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a súčasne aj za katechétu na meštianskej škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Prešove a taktiež bol ako kaplán poverený duchovnou správou veriacich v Sabinove. V roku 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie.
 
V roku 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej hore pri Mukačeve a následne po obliečke prijal meno Pavel. 14. septembra 1926 bol vymenovaný za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. Pri svojej inštalácii za administrátora ohlásil program svojho apoštolátu: „S pomocou Božou chcem byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených“.
  
7. marca 1927 bol ustanovený za biskupa s titulom harpašský. Konsekrovaný na biskupa bol v Bazilike sv. Klementa v Ríme 25. marca 1927 na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. 29. marca 1927 mu pápež Pius XI. Daroval zlatý kríž, ktorý mu podával so slovami: „Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu, v Tvojej biskupskej službe“. 
 
Na svoju apoštolskú cestu si zvolil biskupské heslo: „Boh je láska, milujme ho!“ 
  
13. apríla 1939 bol vymenovaný aj za apoštolského administrátora Mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku. V zložitých podmienkach Slovenského štátu jeho osoba sa stala tŕňom v oku vtedajších vládnych predstaviteľov, a preto sám požiadal o abdikáciu. Avšak Rím a vtedajší Svätý Otec naopak ocenil jeho snaženia a abdikáciu nielenže neprijal, ale namiesto nej ho vymenoval za prešovského sídelného biskupa. A tak 8. augusta 1940 bol slávnostne intronizovaný v Prešove. 15. januára 1946 bol potvrdený v jurisdikcii pre gréckokatolíkov v celom Československu. 
 
Biskup Gojdič odmietol komunistickou stranou a štátnou mocou podporovanú snahu o prestup gréckokatolíkov na pravoslávie, hoci vedel, že sa tým sám vystaví prenasledovaniu a väzeniu, ba aj smrti. Postupne ho izolovali od duchovenstva a veriacich. Hoci bol vystavený veľkému tlaku, aby sa zriekol katolíckej viery a pretrhol jednotu s pápežom, všetky lákavé ponuky odmietol a prehlásil: „Mám už 62 rokov a obetujem celý svoj majetok aj rezidenciu, no svoju vieru za žiadnych okolností nezradím, lebo chcem, aby moja duša bola spasená“. 
 
Pri smutne známych okolnostiach Prešovského soboru 28. apríla 1950, ktorým bola Gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákona a zároveň zakázaná jej činnosť, bol biskup Gojdič zatknutý a internovaný. Začala sa jeho krížová cesta mnohými väznicami bývalého Československa, z ktorých ho oslobodila až smrť. 
 
V dňoch 11. – 15. januára 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol biskup Gojdič odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Potom nasledovali premiestňovania z jedného väzenia do druhého, ako napr. Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov. Bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, bol ponižovaný, musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Nikdy sa však nežaloval, nevyžadoval výhody. Využíval každú chvíľu k modlitbe a tajne slúžil sväté liturgie. Na základe amnestie v roku 1953 vydanej prezidentom A. Zápotockým bol zmenený jeho trest z doživotia na 25 rokov odňatia slobody. Vtedy mal biskup 66 rokov a jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Ďalšie žiadosti o amnestiu, vzhľadom na už spomínaný zlý zdravotný stav a vek, boli však vždy zamietnuté. 
  
Aj v najťažších chvíľach bol odovzdaný do Božej vôle ako o tom svedčia aj jeho slová: „Veru neviem, či by bolo hodno zameniť korunu mučeníctva za dva, či tri roky života na slobode. No ja to ponechám na milého Pána Boha, nech On rozhodne“. Pri príležitostí jeho 70-tín mu do väzenia poslal telegram aj Svätý Otec Pius XII. Ubezpečil ho v ňom, že nezabúda na svojho hrdinského syna. Bol to pre otca biskupa jeden z najkrajších dní vo väzení.
 
Jeho veľkou túžbou bolo, aby zomrel zaopatrený sviatosťami a v deň svojich narodenín. Obe túžby sa mu splnili. Zomrel zaopatrený sviatosťami 17. júla 1960, teda v deň svojich narodenín, vo veku 72 rokov vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Následne bol pochovaný bez akýchkoľvek pôct na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským číslom 681. V roku 1968 štátne orgány po mnohých prieťahoch dovolili exhumáciu telesných pozostatkov otca biskupa Gojdiča a ich prevoz do Prešova. Biskup Gojdič bol súdne rehabilitovaný 27. septembra 1990.

Modlitba Pavla Gojdiča vo väzení:

Pane, Božej môj! Som presvedčený, že ty ochraňuješ v teba dúfajúcich. Dôverujem ti a verím, že nič neodmietneš tomu, kto ťa o niečo prosí, a preto sa na teba celkom spolieham. Do tvojej svätej Prozreteľnosti vkladám svoje myšlienky, diela a plány. Nech mi je vzdialený každý nepokoj.

Ľudia ma môžu pozbaviť cti, môžu prekaziť moje plány, môžem prísť o majetok, choroba mi môže vziať moje posledné sily, okolnosti ma môžu pozbaviť možnosti vykonávať môj úrad, hriech ma môže pozbaviť tvojej milosti, môžu mi vziať aj slobodu, no dôveru k tebe nikto nevytrhne z môjho srdca. Túto dôveru si zachovám do posledného dychu môjho života. Celé peklo povstalo proti mne, ale žiadna pekelná sila nevyrve mi zo srdca moju dôveru k tebe, lebo ty si dobrý a láskavý Boh a silný Pán. 

Modlitba k bl. Gojdičovi:

Blahoslavený biskup mučeník Pavol, ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. 

Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo viery, nádeje a lásky v Božie milosrdenstvo.

Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere, horlivosť v láske, a predovšetkým neochvejnú dôveru v Teba, Trojjediný Bože, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení
Slovenské stromy: Fotografia pod borovicou v Bešeňovej je…
Eurovoľby 2019: Rozhovor s líderkou Smeru-SD Monikou Beňovou
Dobrovoľníci vyzbierali v TANAP a PIENAP 1,16 tony odpadu
VIDEO: Komédia v slovenskom Parlamente! Kontroverzný aktivista…
Zomrel český herec, kaskadér a športovec Zdeněk Srstka

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.