NÁRODNÁ RADA SI PRIPOMENULA VÝROČIE PRIJATIA ÚSTAVY DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ

0 2. september 2018, Karol Šťastný
2. september 2018
Karol Šťastný
Sobotu 1. septembra 2018 si Národná rada opätovne pripomenula Dňom otvorených dverí výročie prijatia Ústavy SR. Tento významný deň pre slovenský národ niektorí z prezidentských kandidátov tiež využili na zbieranie podpisov na podporu svojej kandidatúry. Priamo v Národnej rade zbierali podpisy Robert Mistrík, Milan Krajniak, Marian Kotleba, ale aj Most-Híd za Bélu Bugára, ktorý však nebol prítomný.
Deň otvorených dverí v Národnej rade Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky bola oficálne prijatá 1. septembra 1992 ústavným zákonom č. 460/1992 Zb., pričom účinnosť nadobudla až 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvedených v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Následne bol 25. novembra 1992 prijatý Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pod č. 542/1992 Zb.

Podrobný opis ústavného vývoju na území Slovenska nám dnes ponúka Wikipédia, ktorá napríklad mimo iné uvádza:

Ústavný vývoj na území Slovenska môžeme sledovať od 4. marca 1849, keď rakúsky cisár František Jozef I. vydal oktrojovanú Stadionovu ústavu – prvú ústavu na území Slovenska. Tá na území Slovenska platila len do roku 1851, keď bol obnovený absolutizmus (Silvestrovský patent). Nakoniec v roku 1861 bola prijatá Februárová ústava a v roku 1867 Zákonný článok 12 o rakúsko-uhorskom štátoprávnom vyrovnaní.

Po vytvorení Česko-Slovenska 28. októbra 1918 platilo na území Slovenska tzv. ústavné provizórium až do roku 1920, keď bola prijatá Ústavná listina Československej republiky, publikovaná pod č. 121/1920 Sb. z. a n. (zákon, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky). Tá formálne platila na území Slovenska až do prijatia zákona o samostatnom Slovenskom štáte zo 14. marca 1939 ústavným zákonom č. 1/1939 Sl. zákonníka. Ústava Prvej slovenskej republiky bola prijatá až 21. júla 1939 ústavným zákonom č. 185/1939 Sl. zákonníka o ústave Slovenskej republiky.

Po druhej svetovej vojne a po nástupe komunistickej strany k moci bola prijatá nová Ústava Československej republiky (1948), nazývaná tiež podľa dňa, keď bola prijatá Ústava 9. mája, publikovaná pod č. 150/1948 Zb. Tá platila až do roku 1960, keď vstúpila do platnosti Ústava Československej socialistickej republiky, publikovaná pod č. 100/1960 Zb., ktorá bola neskôr významne novelizovaná v roku 1968 Ústavným zákonom o československej federácii č. 143/1968 Zb.

Ďalšie významné zmeny samozrejme nastali po páde totalitného komunistického režimu, najmä 29. novembra 1989, keď bol zrušený článok 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ Federálnym zhromaždením. Po tzv. pomlčkovej vojne bol v roku 1990 prijatý Ústavný zákon o názve a symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorý zmenil „ČSSR“ na „ČSFR“ a „Československo“ v slovenskej verzii na „Česko-Slovensko“. 1. septembra 1992 bola v SNR prijatá súčasná Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) a 25. novembra toho istého roku bol prijatý Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pod č. 542/1992 Zb.

Ďalšie novelizácie

Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z.[upraviť | upraviť zdroj]

Tento ústavný zákon zo 14. júla 1998 je pomerne malou novelizáciou slovenskej ústavy. Vlastne pozmeňuje len jednu vetu a jednu vetu pridáva. Prvou zmenou je, že prezidenta možno zvoliť na návrh aspoň 8 poslancov NR SR(v tej dobe ešte prezident nebol volený priamo občanmi ale poslancami NR SR). Druhá zmena sa týka výkonu prezidentských právomocí, z ktorých niektoré prechádzajú na predsedu Národnej rady SR. Ide o prenos kompetencií prezidenta v prípade, keď post prezidenta SR nie je obsadený a teda konkrétne právomoc menovať a odvolávať vládu je v týchto podmienkach neobsadenia prezidentskej funkcie v rukách predsedu parlamentu. Táto novela bola prijatá po tom, čo parlament nebol schopný zvoliť prezidenta (vyžadovala sa kvalifikovaná, 3/5 väčšina pre každé kolo volieb, ktorá nebola dosiahnutá) a mohlo dôjsť k diktatúre jednej vlády.

Účinnosť: 5. august 1998 (deň vyhlásenia)

Dátum schválenia: 14. júl 1998

Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z.

Ústavný zákon zo 14. januára 1999 je už omnoho komplexnejším zásahom do ústavy Slovenskej republiky. Najdôležitejšou zmenou, ktorú táto novela priniesla, je fakt, že prezident už nie je volený Národnou radou Slovenskej republiky, ale prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na obdobie päť rokov. Ústavný zákon tiež upravuje niektoré právomoci prezidenta a vzťahy medzi prezidentom a ostatnými inštitúciami v Slovenskej republike. Ide o rozšírenie právomocí prezidenta, o kontrasignáciu jeho aktov, čo je určitým obmedzením vo výkonnej moci prezidenta.

Účinnosť: 27. január 1999 (deň vyhlásenia)

Dátum schválenia: 14. január 1999

Ústavný zákon č. 90/2001 Z.z.

Ústavný zákon z 23. februára 2001 je dosiaľ najvýznamnejšou novelou ústavy Slovenskej republiky. Jedným z dôvodov jeho prijatia bol fakt, že Slovenská republika sa v tom období usilovala získať členstvo v Európskej únii. Táto novela podľa vzoru demokratických štátov zakotvuje v čl. 1 ods. 2, že Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Ďalšou významnou zmenou bolo zrušenie čl. 11 a zároveň rozšírenie čl. 7, v ktorom sa najmä zakotvuje možnosť pre Slovenskú republiku preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Tento článok tiež hovorí, že Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom (je otázne či Európska únia je resp. v tej dobe bola štátnym zväzkom). Zmeny sa dotkli aj volebného práva, kde sa pri komunálnych voľbách vypúšťa podmienka štátneho občianstva. Ústavný zákon 90/2001, tiež zavádza do slovenského ústavného systému inštitút Verejného ochrancu práv (tzv. ombudsman). Nemenej významnou zmenou bola aj zmena systému kreácie sudcov, ktorých teraz menujeprezident SR na časovo neobmedzené obdobie (dovtedy ich volila NR SR najprv na 4 roky a potom bez časového obmedzenia). Súčasne sa ustanovuje nový súdny orgán – Súdna rada. Táto novela tiež upravila viac či menej významné postavenie a právomoci takmer všetkých orgánov výkonnej, súdnej i zákonodarnej moci.

Účinnosť: 1. júl 2001; 1. január 2002 (čl. 125a, čl. 127, čl. 127a, čl. 134 ods. 1 a 3, čl. 151a)

Dátum schválenia: 23. február 2001

Ústavný zákon č. 140/2004 Z.z.

Tento ústavný zákon zo 4. marca 2004 je opäť len veľmi stručnou úpravou slovenskej ústavy. Vlastne jedinou zmenou je, že sa z ustanovenia čl. 78 ods. 2 „Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej orgáne nemožno poslanca trestne stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu. Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky. Občianskoprávna zodpovednosť poslanca tým nie je dotknutá.“ vypustila posledná, tretia veta.

Účinnosť: 18. marec 2004 (deň vyhlásenia v Z. z.)

Dátum schválenia: 4. marec 2004

Ústavný zákon č. 323/2004 Z.z.

Novela ústavy zo 14. mája 2004, bola prijatá v súvislosti s prípravou prvých volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku. V čl. 77 je rozšírená nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s funkciou poslanca EP a v čl. 129 ods. 2 je rozšírená pôsobnosť ústavného súdu aj na rozhodovanie o ústavnosti volieb do EP.

Účinnosť: 1. jún 2004; 20. júl 2004 (1. bod Čl. 1)

Dátum schválenia: 14. máj 2004

Ústavný zákon č. 463/2005 Z.z.

Táto novela rozšírila kontrolnú právomoc Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v oblasti hospodárenia samosprávy a zároveň orgánom, ktorý posudzuje, či NKÚ môže vykonať kontrolu je Ústavný súd SR.

Účinnosť: 1. január 2006

Dátum schválenia: 27. september 2005

Ústavný zákon č. 92/2006 Z.z

Táto novela rozšírila právomoci ombudsmana, ktorému priznala právo podať návrh na Ústavný súd SR o súlade právnych predpisov. Táto zmena je významná vzhľadom na to, že občanom toto právo nie je priznané a teda účinnosťou novely majú možnosť obrátiť sa na verejného ochrancu práv (ombudsmana) vo veci nesúladu právnych predpisov. Ombudsman po vlastnom uvážení môže podať návrh na Ústavný súd SR vo veci nesúladu právnych predpisov (podľa čl. 130 ods. 1 pís. f) Ústavy SR).

Účinnosť: 1. apríl 2006

Dátum schválenia: 3. február 2006

Ústavný zákon č. 210/2006 Z.z.

Zmena sa týkala priestupkovej imunity poslancov a nastala v článku 78 odsek 3, kde text "Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani ho vziať do väzby bez súhlasu NRSR" bol doplnený o "; možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon." Ide vlastne o rozšírenie poslaneckej imunity, keďže Priestupkový zákon (zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb.) ustanovuje v § 9 odseku 2 "Podľa tohto zákona možno prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je priestupkom spáchaným porušením zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo poškodeniu majetku."

Účinnosť: 1. máj 2006

Dátum schválenia: 16. marec 2006

Ústavný zákon č. 100/2010 Z. z.

Zmena sa týka úpravy majetkových práv tak, že, Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva." Na tomto základe bol potom schválený zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, keďže skorší zákon č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku z 23. júna 2005 bol nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. septembra 2008 č. 411/2008 Z. z. vyhlásený za protiústavný. (Zákon tak prakticky mal účinnosť iba pár týždňov medzi 1. septembrom 2005 a 6. októbrom 2005 – vtedy bolo vyhlásené uznesenie ÚS SR č. 477/2005 Z. z. o pozastavení účinnosti vyššie uvedeného zákona.) Ústavný zákon ďalej upravuje aj článok 20 Ústavy SR.

Účinnosť: 1. január 2011

Dátum schválenia: 4. marec 2010

Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z.

Zmena upravuje postup prezidenta po tom, čo vláda nezíska dôveru v Národnej rade, alebo je vláde vyslovená nedôvera. Podľa nového znenia prezident v takomto prípade vládu odvolá a poverí ju vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Poverená vláda má obmedzené právomoci: môže rozhodovať len

o návrhoch zákonov (čl. 119 písm. a Ústavy)

o nariadeniach vlády (čl. 119 písm. b Ústavy)

o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu (čl. 119 písm. e Ústavy)

o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident Slovenskej republiky (čl. 119 písm. f Ústavy)

o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu (čl. 119 písm. n Ústavy)

o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky (čl. 119 písm. o Ústavy)

o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní; toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky (čl. 119 písm. p Ústavy)

O nasledovných veciach môže poverená vláda rozhodovať len s predchádzajúcim súhlasom prezidenta, pričom súhlas je potrebný v každom jednotlivom prípade:

o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky (čl. 119 písm. m Ústavy)

o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon (čl. 119 písm. r Ústavy)

Ústavný zákon č. 232/2012 Z. z.

Zmena mení čl. 78 Ústavy a to nasledovne:

V odseku 3 doplňuje „Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“

V odseku 4 dopĺňa pôvodné znenie a to tak, že ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť nielen predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky ale aj predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Taktiež sa vypúšťa veta čl. 136 ods. 1), t. j. „Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.“

Ústavný zákon č. 161/2014 Z. z.

Čl. 41 Ústavy SR sa dopĺňa o ustanovenie, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Dopĺňa sa právomoc Ústavného súdu rozhodovať o sťažnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 154d ods. 2. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky bude oprávnený podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, a to vo veciach súladu právnych predpisov s predpismi vyššej sily, týkajúcich sa výkonu súdnictva. Vypúšťa sa potreba súhlasu s trestným stíhaním a súhlasné stanovisko Ústavného súdu Slovenskej republiky sa bude vyžadovať len u vzatia do väzby sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov všeobecných súdov a generálneho prokurátora. Predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky nebude automaticky predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z titulu funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov.

Ústavný zákon č. 427/2015 Z. z.

Mení čl. 17 ods. 3, tak že pri zadržaní osoby pri trestnom čine terorizmu sa lehota, kým je osoba prepustená, alebo odovzdaná sudcovi predlžuje z 48 na 96 hodín.

Ústavný zákon č. 44/2017 Z. z

Zavádza prechodné ustanovenie, čl. 154e, ktorý predlžuje volebné obdobie poslancov zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov zvolených vo voľbách v roku 2017 na päť rokov.

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

NR SR: Poslanci budú o kandidátoch na sudcov ÚS hlasovať tajne
Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič
Zdravotnícky výbor neodsúhlasil rozpočet na budúci rok
Dnes je posledný deň na vybavenie si voličského preukazu…
Bugár bude kandidovať na prezidenta aj keby kandidoval Lajčák
O našej energetike sa nerozhoduje v Prahe alebo Bratislave,ale v…

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.